تبدیل مادربرد گرافیکدار به اینتلی Acer Travelmate 5760

این مقاله مربوط میشه به تبدیل مادربرد گرافیگدار به اینتلی:

Acer TravelMate 5760
quant ZRJ DA0ZRJMB8C0
Rev: C

نظرات