دانلود فایل های Me-Region

intel Me-Region files free download
 
Intel CSME 12.0 Firmware Repository Pack r14 Download 
Intel CSME 11.22 Firmware Repository Pack r4 Download
Intel CSME 11.21 Firmware Repository Pack r7 Download
Intel CSME 11.20 Firmware Repository Pack r4 Download
Intel CSME 11.11 Firmware Repository Pack r11 Download
Intel CSME 11.10 Firmware Repository Pack r6 Download
Intel CSME 11.8 Firmware Repository Pack r18 Download
Intel CSME 11.7 Firmware Repository Pack r10 Download
Intel CSME 11.6 Firmware Repository Pack r29 Download
Intel CSME 11.5 Firmware Repository Pack r3 Download
Intel CSME 11.0 Firmware Repository Pack r54 Download
Intel ME 10.0 Firmware Repository Pack r27 Download
Intel ME 9.5 Firmware Repository Pack r20 Download
Intel ME 9.1 Firmware Repository Pack r19 Download
Intel ME 9.0 Firmware Repository Pack r11 Download
Intel ME 8 Firmware Repository Pack r20 Download
Intel ME 7 Firmware Repository Pack r28 Download
Intel ME 6 Firmware Repository Pack r21 Download
Intel ME 5 Firmware Repository Pack r5 Download
Intel ME 4 Firmware Repository Pack r11 Download
Intel ME 3 Firmware Repository Pack r6 Download
Intel ME 2 Firmware Repository Pack r10 Download


کانال تلگرام دکتر بایوس را دنبال کنید و همیشه بروز باشید     اخبار سایت و تخفیف های مناسبتی در کانال تلگرام دکتر بایوسر

Intel CSTXE 4 Firmware Repository Pack r6 Download
Intel CSTXE 3 Firmware Repository Pack r6 Download
Intel TXE 2 Firmware Repository Pack r24 Download
Intel TXE 1 Firmware Repository Pack r24 Download

Intel PMC 300 CNP Firmware Repository Pack r9 Download


ME ANALYZER Software Download

Password : dr-bios.com

Flash Image Tool v1.6.0.1 (v2) Download
Flash Image Tool v4.1.0.1.1031 Download
Flash Image Tool v5.0.0.1167 Download
Flash Image Tool v6.0.40.1212 (IBX) Download
Flash Image Tool v6.0.50.1260 (CCK) Download
Flash Image Tool v7.1.13.1088 Download
Flash Image Tool v7.1.60.1191 Download
Flash Image Tool v8.1.10.1286 Download
Flash Image Tool v8.1.40.1456 Download
Flash Image Tool v9.1.10.1000 Download
Flash Image Tool v9.5.15.1730 Download
Flash Image Tool v10.0.46.1002 Download
Flash Image Tool v11.8.50.3460 Download
Flash Image Tool v12.0.2.1087 Download


Last update:  6/16/2019
نظرات