مدال ها

سیستم امتیازات

نحوه امتیاز دهی در سیستم پرسش و پاسخ دکتر بایوس

 • 5+
  امتیاز مثبت به سوال
 • 5+
  امتیاز منفی به سوال
 • 15+
  تایید پاسخ نهایی
 • 2+
  ثبت هر سوال

مدال های تعریف شده

امتیازات لازم برای دسترسی به مدال ها

Professor
1500
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Vice Professor
500
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Doctor
200
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Reviewer
150
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Supporter
100
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up

Train
10
points required
You can:

Edit other people's questions

Vote down (costs 1 point on answers and questions)

Edit other people's answers

Vote up